Szkolenie okresowe BHP dla nauczycieli przeznaczony jest dla nauczycieli wszystkich typów szkół, nauczycieli praktycznej nauki zawodu, wychowawców, instruktorów oraz innych pracowników oświaty.

Częstotliwość przeprowadzania szkoleń BHP nauczycieli

Szkolenia okresowe BHP dla nauczycieli odbywać muszą się nie rzadziej niż raz na 5 lat. Częstotliwość szkoleń BHP jest ustalona przez dyrektora, po konsultacji z pracownikami szkoły. Nauczyciele pracujący w szkole, ale nie pracujący bezpośrednio z uczniami odbywają szkolenie co 6 lat.

Cel szkolenia BHP dla nauczycieli

Szkolenie BHP nauczycieli pozwala na przypomnienie sobie lub nabycie wiedzy na temat przepisów i zasad BHP. Szkolenie to jest prowadzone w stopniu, który pozwala na wykonywanie pracy nauczyciela i obejmuje informacje na następujące tematy:
– ocena zagrożeń związanych z zawodem,
– metody ochrony przed zagrożeniem zdrowia i bezpieczeństwa innych,
– kształcenie warunków pracy zgodnie z zasadami i przepisami BHP,
– postępowanie w razie zagrożenia zdrowia i bezpieczeństwa.

Formy szkoleń BHP nauczycieli

Samokształcenie kierowane jest formą szkolenia okresowego BHP dla nauczycieli, która pozwala na przyswojenie i przypomnienie wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy za pomocą materiałów, które przekazuje organizator szkolenia pocztą lub przez internet.

Czas trwania szkolenia

Szkolenie po jego wykupieniu jest dostępne przez 30 dni, w których to dniach trzeba do niego podejść. Całe szkolenie trwa 8 godzin lekcyjnych i kończy się egzaminem testowym. Aby zdać egzamin ze szkolenia BHP trzeba mieć 70% poprawnych odpowiedzi na teście. Po zdaniu testu nauczyciel otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Wiedza jaką zdobywa się na szkoleniu BHP

Profesjonalne szkolenie bhp dla nauczycieli składa się z pogadanki, którą wygłasza wykwalifikowany szkoleniowiec oraz praktycznych zajęć przedstawiających bezpieczne zachowania podczas wykonywania pracy. Nauczyciel podczas szkolenia nauczy się jak w prawidłowy sposób udzielać pierwszej pomocy, jak rozpoznać zagrożenie oraz jak rozmawiać z pracodawcą i rodzicami o bezpieczeństwie i higienie pracy. Szkolenie uświadamia także o zagrożeniach jakie można spotkać podczas pracy.