Uprawnienia SEP Wrocław to typ szkoleń, który w ostatnich kilku latach cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Takie uprawnienia dotyczą prac eksploatacyjnych (E) oraz dozoru (D).

Uprawnienia sep wrocław – trzy najważniejsze grupy

Przeglądając oferty szkoleń zauważyć można, że wszystkie z nich można podzielić na trzy grupy. Pierwsza z nich to grupa kursów G1 dotycząca uprawnień elektrycznych. Tego rodzaju zajęcia przeznaczone są przede wszystkim dla osób, które zajmują się eksploatacją (E) lub dozorem (D) urządzeń oraz instalacji należących do sieci elektroenergetycznych. Kolejną grupą są kursy G2, czyli energetyczne. Z wiedzy w nich zawartej najbardziej skorzystają pracownicy zajmujący się eksploatacją (E) lub dozorem (D) urządzeń oraz instalacji w sieci cieplnej. Ostatnią z grup szkoleń są kursy G3, czyli gazowe, dedykowane osobom zajmującym się eksploatacją (E) lub dozorem (D) urządzeń oraz instalacji w sieciach gazowych. Warto mieć świadomość tego, że każda z grup szkoleń posiada bardzo szczegółowo określone podpunkty, określające czynności bądź zasady odnoszące się do obsługi danych urządzeń.

Kursy i egzaminy SEP

Zarówno we Wrocławiu, jak i w wielu miastach organizacją szkoleń SEP zajmują się bardzo różne jednostki szkoleniowe. W celu uzyskania uprawnień przede wszystkim kandydat chcący je pozyskać musi złożyć wniosek o przeprowadzenie egzaminu, a także przed jego przystąpieniem uiścić stosowną opłatę. Egzamin zawsze przeprowadzany jest w formie ustnej. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku, kandydat najpóźniej po 14 dniach od jego osiągnięcia otrzymuje dokument potwierdzający zdobyte przez niego kwalifikacje. W razie nie powodzenia konieczne jest ponowne zapisanie się na egzamin oraz uiszczenie opłaty.

Jak długo ważne są uprawnienia SEP?

Uprawnienia SEP nie są pozyskiwane bezterminowo, o czym każdy posiadacz powinien pamiętać, szczególnie jeśli wykorzystuje je w swojej zawodowej pracy. W każdym z przypadków uprawnienia SEP przyznawane są na okres 5 lat. Niestety niewiele osób o tym pamięta, i dziś można spotkać wiele osób, które choć w dalszym ciągu pracują co dnia w branży, posiadają dawno już nieaktualne uprawnienia. To jest również błąd pracodawcy, bowiem to także i w jego interesie leży okresowa kontrola ważności posiadanych przez jego pracowników uprawnień SEP.