Przeprowadzenie badania sprawozdania finansowego ma na celu ustalenie, czy sprawozdanie to prezentuje w sposób jasny i rzetelny sytuację finansową i majątkową kontrolowanego podmiotu. Procedurę wykonuje biegły rewident. Kiedy konieczne jest badanie sprawozdań finansowych?

Obowiązek badania sprawozdań finansowych

Dokładny wykaz podmiotów, które zobowiązane są do poddawania się prezentowanemu badaniu, można znaleźć w Ustawie o rachunkowości.

Ustawa ta wylicza jednostki, które zobligowane są do przeprowadzania takiej procedury:
– każdego roku, niezależnie od posiadanych aktywów, przychodów czy struktury zatrudnienia,
– po spełnieniu wyznaczonych wymogów wymienionych w przepisach.

Jakie podmioty muszą zatem poddać się rewizji sprawozdania finansowego?

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych co roku

Coroczne badanie sprawozdań finansowych jest obowiązkiem tych jednostek, które przygotowują roczne skonsolidowane sprawozdania finansowe oraz roczne sprawozdania finansowe.

Do powyższych podmiotów zaliczane są między innymi:

– banki i SKOK-i,
– towarzystwa ubezpieczeniowe,
– jednostki obracające papierami wartościowymi,
– spółki akcyjne – nie dotyczy spółek, które na dzień bilansowy są w organizacji,
– fundusze inwestycyjne i zarządzające alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, alternatywne spółki inwestycyjne,
– jednostki prowadzące fundusze emerytalne,
– instytucje płatnicze i pieniądza elektronicznego.

Podmioty zobowiązane do badania sprawozdań finansowych po spełnieniu określonych wymogów

Przepisy wskazują także, że rewizji sprawozdań muszą poddać się określone firmy, gdy zrealizują one dane wymagania.

Procedurze muszą poddać się te firmy, które spełniły minimum dwa z poniższych wymogów:
– średnioroczne zatrudnienie wynoszące co najmniej 50 osób – dotyczy przeliczenia na pełne etaty,
– suma aktywów bilansu co najmniej 2,5 miliona euro – dotyczy sumy na koniec roku obrotowego, przeliczanej z euro na polską walutę,
– przychody netto ze sprzedaży oraz pozostałych operacji finansowych na poziomie co najmniej 5 milionów euro – dotyczy przychodów na koniec roku obrotowego, przeliczanych z euro na walutę polską.

Dodatkowo, badanie sprawozdań finansowych według własnego uznania mogą zlecać inne podmioty.

Artykuł powstał we współpracy ze specjalistami z firmy GLC