Wiedza i doświadczenie pracodawcy decydują o sprawnie prowadzonej i prężnej firmie. Jej wizerunek zewnętrzny jest związany z wewnętrzną, dobrą organizacją pracy i jej sprawnym zarządzaniem.
Właściciel nawet najmniejszej firmy, zatrudniającej kilka osób, bierze za nich odpowiedzialność, organizując im odpowiednie i bezpieczne stanowiska pracy. By wiedzieć jak to zrobić powinien wcześniej odbyć kurs szkolenia bhp dla pracodawców.

Rodzaje szkoleń bhp dla pracodawców

Przepisy prawa stanowią, że każdy zatrudniony pracownik podlega obowiązkowym szkoleniom z zakresu BHP. Tego każdy pracodawca i osoba zajmująca się zasobami ludzkimi powinni każdorazowo dopilnować.Przeszkolenie pracownika wymaga od nich samych odpowiedniej wiedzy, którą wraz z pierwszym zatrudnionym pracownikiem należy zdobyć.Kursy BHP dla pracodawców dzielą się na szkolenia wstępne i szkolenia okresowe, które należy przeprowadzić do 6 miesięcy po szkoleniach wstępnych. Wstępne szkolenie bhp dla pracodawców odbywa się z reguły stacjonarnie. Dotyczy ono głównie obowiązków i odpowiedzialności względem nowo zatrudnionego pracownika oraz tego, w jaki sposób przeprowadzić jego instruktaż stanowiskowy.Okresowe szkolenia bhp dla pracodawców są dłuższe, kurs obejmuje do kilkudziesięciu godzin, program jest bardziej rozbudowany i kończy się egzaminem. Szkolenie okresowe pracodawca lub osoba zarządzająca pracownikami powinni odbywać co 5 lat, by uzupełniać swoją wiedzę z zakresu przepisów BHP.

Zakres szkoleń okresowych BHP dla pracodawców

W ramach programu tego szkolenia omawia się aktualne przepisy prawne dotyczące wszelkich obowiązków BHP i odpowiedzialności za naruszenie ich przepisów, ochrony pracy kobiet i ochrony pracy młodocianych, szkoleń BHP, profilaktyki opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz organizacji i kontroli warunków pracy na stanowisku pracy.Okresowe szkolenie bhp dla pracodawców podejmuje również tematy związane z analizą przyczyn wypadków przy pracy i choróbzawodowych, zasady postępowania w razie wypadku przy pracy oraz zasady udzielania pierwszej pomocy w razie jakiegokolwiek wypadku.Zakres omawianych tematów jest dość obszerny. Dzięki nim pracodawca zdobywa i aktualizuje swoją wiedzę z dziedziny BHP konieczną, by kształtować bezpieczne warunki pracy w swojej firmie.