Trudna sytuacja gospodarcza na świecie sprawia, że właściciele spółek coraz częściej zastanawiają się nad ich rozwiązaniem. W jakich przypadkach może się to odbyć, poza wskazanymi w ustawie (przeciwdziałanie monopolom, łączenie spółek)?

Ogłoszenie upadłości

Ogłoszenie upadłości jest jedną z najbardziej przykrych sytuacji w przypadku rozwiązania spółki, a także jedną z bardziej kłopotliwych, ponieważ wymaga podjęcia szeregu czynności, które nie są potrzebne w innych przypadkach, a wiążą się m.in. z zaspokojeniem potrzeb wierzycieli. Jednocześnie jest to najczęściej kojarzony powód rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

Istotne w tym przypadku jest, że Rozwiązanie spółki następuje dopiero przy ogłoszeniu postanowienia o jej rozwiązaniu, a nie już przy złożeniu samego wniosku o rozwiązanie.

Potwierdzona przez notariusza uchwała o rozwiązaniu

Rozwiązanie spółki może też odbyć sie w dowolnym momencie na mocy uchwały jej wspólników i nie wymaga to podania szczególnych powodów ku temu.

Aby rozwiązanie w ten sposób mogło mieć miejsce potrzebne jest 2/3 głosów wspólników, potwierdzenie uchwały przez notariusza w formie aktu notarialnego.

Nie jest konieczne wskazanie likwidatora oraz sposobów reprezentacji przez niego spółki, ale warto to zrobić – dzięki temu można uniknąć niejasności i problemów w przyszłości.

Powody zapisane w umowie spółki

W trakcie powoływania do życia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (ale także trakcie jej powoływania) wspólnicy mogą określić przypadki, w których dojdzie do rozwiązania spółki bez konieczności podejmowania dodatkowych działań. Te powody nie są w żaden sposób określone z góry i właściciele mogą je określić dowolnie.

Najczęstsze powody rozwiązania spółki zapisywane w umowie to upływ czasu, na który została powołana spółka, osiągnięcie określonego celu (np. zakończenie inwestycji, uzyskanie finansowania zewnętrznego), niemożliwość uzyskania określonych zezwoleń, koniecznych do realizacji zadań spółki czy odmowa rejestracji patentów. To jednak tylko popularne przykłady i wszystkie przypadki powinny być oceniane indywidualnie i dostosowywane do potrzeb konkretnej spółki – z uwzględnieniem tych przypadków lub zupełnie innych.