Fuzja i przejęcie

Pojęcia fuzje firm i przejęcia firm bywają używane zamiennie. Istnieje jednak zasadnicza różnica między nimi. Fuzja to dobrowolne połączenie się przedsiębiorstw – wszyscy właściciele wyrażają na nią zgodę. Przejęcie natomiast odbywa się na zasadzie wykupienia części lub całości przedsiębiorstwa bez względu na zgodę lub sprzeciw jego zarządu.

Przejęcie przyjacielskie, czyli odbywające się za zgodą właścicieli wykupowanej firmy, nosi znamiona fuzji – dlatego często używa się tego terminu w charakterystyce takiego przekształcenia. Przejęcie wrogie natomiast nie ma nic wspólnego z fuzją firm.

Rodzaje fuzji firm

Fuzje przedsiębiorstw dzielą się na kilka rodzajów. Należą do nich:

  • fuzje konglomeratowe, czyli połączenie się przedsiębiorstw działających na różnych obszarach rynku,
  • fuzje poziome, czyli połączenie się przedsiębiorstw podobnej wielkości działających na tym samym obszarze rynku,
  • fuzje pionowe, czyli połączenie się przedsiębiorstw zajmujących się tym samym produktem, ale na różnych etapach jego powstawania.

Co więcej, fuzja pionowa również ulega podziałowi na fuzję w dół i fuzję w górę. Pojęcie fuzji w górę dotyczy połączenia się przedsiębiorstwa z firmą stanowiącą odbiorcę oferowanych przez nie produktów lub usług, natomiast fuzja w dół oznacza połączenie z dostawcą.

Podział fuzji ze względu na kondycję finansową firmy

Fuzje firm są zróżnicowane także pod względem kondycji finansowej przedsiębiorstw biorących w niej udział. Wyróżnia się fuzję na zasadzie inkorporacji, która ma miejsce, gdy jedna ze stron przenosi swój majątek na rzecz strony drugiej w zamian za udziały w przedsiębiorstwie oraz fuzję poprzez konsolidację, czyli połączenie podczas którego obydwie firmy przenoszą swoje majątki na rzecz nowo powstałego wspólnego przedsiębiorstwa.

Pierwsza z opcji (inkorporacja) dotyczy przede wszystkim sytuacji, w których jedna z firm charakteryzuje się zdecydowanie lepszym stanem finansowym niż druga. Rozwiązanie to jest wówczas korzystne dla obydwu przedsiębiorstw. Druga opcja, czyli fuzja na zasadzie konsolidacji, odbywa się wówczas, gdy obydwa przedsiębiorstwa wykazują podobny stan majątkowy oraz podobną wartość rynkową.